Blogissa nyt: Tietojohtaminen ja tunteiden mittaaminen – työyhteisön tunnetieto esihenkilöiden apuna

Haluaisitko tietää, mitä työyhteisöllesi todella kuuluu? Mikä on työpaikkasi tunneilmapiiri, onko ihmisillä hampaankolossa turhautumia - ­vai soljuuko kaikki myös pinnan alla yhtä sujuvasti kuin päälle päin näyttää? Mirva Puranen tutki opinnäytetyössään tunnetietoa työyhteisössä.

Tietojohtaminen ja tunteiden mittaaminen – työyhteisön tunnetieto esihenkilöiden apuna

Tietojohtamisen parissa työskentelevillä asiantuntijoilla ja johtajilla on työpöydällään kaikenlaista dataa ja tietoa, mutta onko pinossa tilaa tunnetiedolle? Saisi olla.

Mirva Purasen opinnäytetyö LUT-yliopiston tietojohtamisen ohjelmaan osoittaa, että mobiilisti kerätty tunnetieto auttaa työyhteisöä käsittelemään myös tunnetason ilmiöitä. Asioita on helpompaa ottaa puheeksi ja käsitellä yhdessä, kun pohjana on dataa, johon keskustelu voi nojata. Samalla turvataan anonyymi, rehellinen ja merkityksellinen palautteenanto esihenkilöille ja voidaan seurata tunneilmapiirin kehittymistä.

Tiedonkeruuta katveeseen jäävistä tunteista

Tunnetiedon keräämisen hyödyllisyyttä selvittänyt tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Puranen seurasi tunteiden mittaamista useassa eri tiimissä kampanjamaisina, useamman viikon kestävinä seurantoina, joissa palautetta annettiin kerran viikossa tai joka toinen viikko. Tietojen keräämisen teknisenä ratkaisuna hyödynnettiin työn toimeksiantajan NayaDaya Oy:n mobiilisovellusta.

Tulokset osoittivat esihenkilöiden pitävän tunnetiedon keräämistä hyödyllisenä. Työyhteisöjen tunneraporteissa nousi esiin tunteita, joita ei päällisin puolin olisi voinut nähdä ja joista esihenkilöt eivät olisi muutoin tulleet tietoisiksi. Tunnetiedon keräämisen avulla esiin saadut tulokset oli helpompaa ottaa käsittelyyn, kun niiden taustaksi oli olemassa faktatietoa. Jo pelkkä tunteiden sanoittaminen edisti niiden käsittelyä.

Hyötyjä monessa kategoriassa

Konkreettisia hyötyjä työyhteisön tunnetiedon mittaamisesta saadaan neljässä kategoriassa:

  1. tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ymmärtäminen
  2. vuorovaikutus ja kommunikaatio
  3. johdettavia arvostavien johtamiskäytäntöjen kehittäminen ja
  4. hyvistä suhteista huolehtiminen.

Tunteiden tunnistamisen alueella tunnedata voi vahvistaa esihenkilön omia havaintoja ja kehittää hänen tunnetaitojaan, auttaa analysoimaan tunteiden syntysyitä ja tuomaan esiin muutoin piiloon jääviä tunteita. Tunnetieto toimii johtamisen peilinä ja antaa hyvän tuen uuden tiimin käynnistämiselle.

Vuorovaikutusta tunnetieto kehittää tukemalla tunteiden sanoitusta ja niistä keskustelua: vuorovaikutuksen merkitys tulee näkyväksi, keskustelun syvyys lisääntyy ja tunnedatan keräämisen tulokset antavat hyvän rungon niiden käsittelylle. Tunnepuheesta tulee luonteva osa vuorovaikutusta. Mobiilisovellus voi olla yksi palautteen antamisen kanava, joka tarjoaa esihenkilöille ainutlaatuista tietoa.

Johdettavia arvostavien johtamiskäytäntöjen kehittämistä tunnetieto tukee tuomalla esihenkilöiden työkalupakkiin tunnesanoja ja tunnetietoisuutta, ymmärrystä muiden tunteista ja mahdollisuuden auttaa johdettavia käsittelemään tunteita. Myös vertaistuella on suurta merkitystä, kun tunnetietoa käsitellään yhdessä.

Hyvistä suhteista huolehtimista tunnetieto tukee lisäämällä luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy ja samoin vahvistuu kokemus organisaatiokansalaisuudesta, lisäten vapaaehtoista – omien välittömien työtehtävien ulkopuolista – tekemistä. Tunnetieto hyödyttää tiimin kasvamista ja tunneilmaston rakentamista ja sen tarkastelua. Tiimin yhteisen ajan määrä lisääntyy.

Nostetaan pehmeät tekijät työpöydälle

Purasen gradu on saanut kiinnostavan aiheensa ja tekijänsä aktiivisuuden ansiosta runsaasti näkyvyyttä opinnäytetöiden mittakaavassa - ja ihmekös tuo, sillä aihe on korona-ajankin myötä noussut hyvin tärkeäksi. Työyhteisön tunneilmapiirin aistiminen etätyössä on entistä haastavampaa.

Esihenkilöiden mahdollisuudet ottaa huomioon ”pehmeitä” ilmiöitä ovat paremmat, kun niille on oma paikkansa johtamisen työpöydällä. Työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus paranivat tunteiden mittaamisen myötä.

Tietojohtajan työpöydällä liikkuu varmasti monenlaista analyysia ja mittaria, tiedontarpeita ja niiden ennakointia, tulevaisuusskenaarioita ja suunnitelmia. Saataisiinko tästä paletista aiempaa rikkaampi ja merkityksellisempi ottamalla mukaan myös työyhteisön tunnetieto? Voisivatko tehdyt valinnat tai niiden toteutustapa olla erilaisia, kun tiedostetaan myös tunneilmapiirin mahdolliset reaktiot ja niiden kauaskantoisetkin vaikutukset?

Tunnetiedon hyödyntäminen edistää työyhteisöjen inhimillisen pääoman kasvua – ja juuri tämä on innovaatioiden ja uuden tiedon luomisen edellytys.

Mirva Puranen toimii työelämäpalveluiden kehityspäällikkönä YTK-Yhdistyksessä. Mirvan pro gradu -tutkielma "Esihenkilöiden kokemuksia mobiilisovelluksella kerätyn tunnetiedon hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtamisessa" on ladattavissa ja luettavissa LUT-yliopiston julkaisutietojärjestelmästä osoitteessa: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162463

Viimeksi muutettu: 
23.8.2021