Yhdistyksen säännöt

Tietojohtaminen ry                               voimaan 12.1.2016

Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§                 Yhdistyksen nimi on Tietojohtaminen ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

TARKOITUS

2§                 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vaikuttaa tietoalaan ja tiedon hallintaan liittyvään toimintaan ja tiedon hyödyntämiseen etenkin päätöksenteossa. Yhdistys edistää alan hyviä käytäntöjä, tutkimusta, julkaisutoimintaa ja koulutusta sekä toimii yhdyssiteenä alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

TOIMINTAMUODOT

3§                 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. antamalla ohjeita ja lausuntoja alaa koskevissa asioissa

2. tekemällä julkaisu-, tiedotus- ja koulutustyötä tarkoitusperiensä hyväksi

3. tekemällä yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen, oppilaitosten ja yksityisten henkilöiden kanssa

4. pitämällä yhteyttä jäsentensä kesken yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa.

JÄSENET

4§                 Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

1. Henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka työskentelee yhdistyksen toimintaan liittyvällä alalla, haluaa tukea sitä tai joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

2. Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä säätiön, rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää edustajansa yhdistyksen kokouksiin, joissa yhteisön edustajalla on puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Puhe- ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää valtakirjaa.

3. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua koti- tai ulkomaisen henkilön, jolle yhdistys haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan.

5§                 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan.

6§                 Yhdistyksen henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenkokous vahvistaa jäsenmaksut.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voida valita yhdistyksen toimielimiin.

TOIMIELIMET

7§                 Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen toimielimissä äänestettäessä voittaa se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakautuessa tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Vaalit suoritetaan avoimena äänestyksenä, mikäli yksikään jäsen ei vaadi vaalia suljetuin lipuin.

Yhdistyksen kokoukset

 

8§                 Yhdistys pitää toimikauden aikana vähintään yhden jäsenkokouksen. Sen lisäksi on kokous kutsuttava koolle, kun hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen jäsenten on osoitettava kokoukselle tarkoitettu esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen edustajan on ilmoittauduttava jäsenkokoukseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle viimeistään viisitoista (15) päivää ennen kokousta joko jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla tai ilmoittamalla yhdistyksen julkaisussa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai ilmoittamalla pääkaupungin päivälehdessä.

9§                 Yhdistyksen jäsenkokouksessa, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä

1. käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten

4. vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut seuraavalle vuodelle

5. vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen varsinaiset ja varajäsenet ja varapuheenjohtajat erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi puheenjohtaja.

7. Valitaan yhdistyksen seuraavan tilikauden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan yksi (1) tilintarkastaja ja tälle varamies. Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Tilintarkastajaksi voidaan myös valita Keskuskauppa­kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei tarvitse valita.

8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Hallitus

10§               Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat jäsenkokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut seuran puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten lisäksi kaksi (2) varajäsentä (ensimmäinen varajäsen ja toinen varajäsen).

Varapuheenjohtajista, varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinainen jäsen ja varajäsen voidaan valita kerran uudelleen jatkamaan toimikauttaan. Tämän jälkeen häntä ei voida valita uudelleen samaan tehtävään hallituksessa, ennen kuin hänen edellisen toimikautensa päättymisestä on kulunut neljä (4) vuotta.

Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Varajäsenestä tulee äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt tai eroaa kesken kauden. Varajäsen toimii äänivaltaisena varajäsenenä siihen asti, kunnes seuraavan yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus aloittaa työskentelynsä. Eronneen jäsenen tilalle valitun toimikausi kestää siihen asti kuin eronneen toimikausi olisi kestänyt.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, jäsenen ja varajäsenen tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§               Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Kutsu, joka sisältää esityslistan, on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä puolet hallituksen jäsenistä.

12§               Hallituksen tehtävä on:

1. hoitaa yhdistyksen asioita, huolehtia toiminnan suunnittelusta ja laatia tarvittaessa ohjesääntö käytännön asioiden hoitamiseksi.

2. hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta hallituksen vahvistaman taloussäännön mukaisesti.

3. antaa jäsenkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

4. antaa jäsenkokoukselle esitys seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

5. valmistella yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen jäsenten tekemät esitykset.

6. päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja vapauttamisesta, sekä palvelussuhteen ehdoista

7. suorittaa muut yhdistyksen kokouksen sille uskomat tehtävät.

PROJEKTIT, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

13§               Hallitus voi asettaa projekteja toimikuntia ja työryhmiä, joiden kokoonpanon ja toimivallan laajuuden hallitus hyväksyy. Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä aloitteen projektin tai työryhmän perustamiseksi.

NIMENKIRJOITUS

14§               Yhdistyksen nimen kirjoittaa:

1. puheenjohtaja yksin

2. varapuheenjohtaja yhdessä toisen varapuheenjohtajan tai hallituksen keskuudestaan nimeämän hallituksen jäsenen kanssa

3. henkilö, jolla on nimenkirjoitukseen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

TALOUS

15§               Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

16§               Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja sekä jälkisäädöksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17§               Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa olleen maininnan perusteella otettava käsiteltäväksi yhdistyksen kahdessa vähintään kolmen viikon väliajalla pidetyssä kokouksessa ja ehdotus tulee hyväksytyksi, jos sen puolesta äänestää kummassakin tapauksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olleista jäsenistä.

18§               Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti sellaisille oikeuskelpoisille järjestöille tai laitoksille, jotka toimivat 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien hyväksi.

Yhdistyksen purkauduttua yhdistyksen asiakirjat ja tietoaineistot sekä historiallinen arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle.