Blogissa nyt: Julkishallinnon datat tehokkaammin hyötykäyttöön

Teknisten rajapintojen toimivuus on edellytys tietoaineistoja käyttöön matalalla kynnyksellä. Tietoaineistojen korkea laatu puolestaan on edellytys sille, että tietoja on helppo käyttää ja tehdä niistä oikeita tulkintoja sekä yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja toisiinsa. Tutustu Markku Huttusen ajatuksiin julkishallinnon data-aineistojen hyödyntämisestä.

Julkishallinnon datat tehokkaammin hyötykäyttöön

Hallitusohjelman tavoitteena on syventää tietopolitiikan johtamista ja lisätä julkisen tiedon avoimuutta. Käytännössä kyse on siitä, että julkista tietoa hyödynnettäisiin entistä laajemmin ja tehokkaammin paitsi päätöksenteossa, myös liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja kansalaisvaikuttamisessakin. Tätä edistetään Valtiovarainministeriön johtamassa tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa (Tiha-hanke).

Tiedon käyttöä hidastavat usein tekniset rajoitteet. Vaikka dataa olisi saatavilla, sen käyttö voi tyssätä siihen, että eri ohjelmat eivät keskustele keskenään. Siksi on tärkeää, että valtionhallinnon ja eri organisaatioiden ohjelmistot muodostaisivat mahdollisimman toimivan kokonaisuuden.

Tiha-hankkeessa paneudutaan myös tähän tekniseen haasteeseen. Tavoitteena on luoda kehittämiselle yhdensuuntaiset tavoitteet eri organisaatioiden ja koko valtionhallinnon tasolla, ja tuottaa ohjelmistorajapinnoille (API) ja niiden kehittämiselle kansalliset linjaukset.

Käytännössä API-linjauksilla pyritään ohjaamaan yksittäisten teknisten rajapintojen kehitystä tarjoamalla organisaatioiden johdolle strategisia suuntaviivoja ja konkreettisia ohjeita. Käyttäjien näkökulmasta lopputavoitteena on se, että tiedon käyttöä eivät rajoita eri organisaatioiden väliin muodostuvien rajapintojen keskinäiset haasteet.

Tietosisältöjen käytettävyyttä parannetaan

Teknisten rajapintojen hyvä toimivuus ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että tiedon hyödyntäminen on toimivaa ja helppoa. Jos rajapintojen kautta haetun tiedon tulkinta on vaikeaa, tai tiedosta syntyy vääriä tulkintoja vajavaisten metatietojen vuoksi, niin mitä hyötyä teknisten rajapintojen kehittämisestä on ollut? Tai jos eri organisaatioiden tietojen yhdistäminen on hankalaa tai jopa mahdotonta vaikkapa yhteensopimattomien luokittelujen vuoksi, niin silloin tietojen hyödyntämistä ei ole saatu helpotettua.

Näitä ongelmia taklataan Tiedon laatukehikko -hankkeella parantamalla julkisten tietovarantojen käytettävyyttä. Työn tuloksena tuotetaan kansallinen tietovarantojen laadun arviointiin ja laadun kehittämiseen soveltuva työkalu. Osahankkeesta vastaa Tilastokeskus, ja työ tehdään yhdessä useiden valtionhallinnon organisaatioiden kanssa.

Uusi datamenestyjät-kilpailu nostaa esiin ja palkitsee innovatiivista tietoaineistojen käyttöä

Teknisten rajapintojen toimivuus on edellytys sille, että käyttäjät saavat tietoaineistoja käyttöönsä matalalla kynnyksellä. Tietoaineistojen korkea laatu puolestaan on edellytys sille, että tietoja on helppo käyttää ja tehdä niistä oikeita tulkintoja sekä yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja toisiinsa.

Kun tietoja tuottavat organisaatiot ovat tehneet oman osansa teknisesti ja sisällöllisesti oikein ja laadukkaasti, on tietojen hyödyntäminen sekä uusien palveluiden ja innovaatioiden kehittäminen kiinni tietojen käyttäjistä. Tilastokeskus haluaa tukea avoimen datan hyödyntämistä tuomalla uuden Datamenestyjät-kilpailun avulla esiin tiedon käyttöön liittyviä hyviä käytännön toteutuksia. Kilpailutyö voi olla esimerkiksi palvelu tai tietotuote, kaupallinen tuote, julkishyödyke tai yksittäisen tutkijan innovaatio tiedon hyödyntämisestä.

 

Blogin kirjoittaja Markku Huttunen toimii kehityspäällikkönä Tilastokeskuksessa.

Viimeksi muutettu: 
31.5.2021