Blogissa nyt: Minkälainen oppija olet?

Me kaikki kykenemme uudistumaan, kunhan vapautamme itsemme kasvuamme rajoittavista ajatuksista ja uskomuksista. Mikä voisi olla sinulle luontainen oppimistyyppi? Sanna Eulenberger avaa asiaa blogissamme.

Minkälainen oppija olet?

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää sekä meiltä ihmisiltä että organisaatioilta sopeutumiskykyä, joustavuutta. Kun valmistumme ammattiin, jäämme useimmiten pois koulutusjärjestelmästä. Samalla jäämme pois oppimaan oppimisen kehästä, vaikka ymmärrys ihmisen oppimisesta syventyy jatkuvasti. Moni meistä porskuttaakin eteenpäin kouluaikojen kokemuksien varassa, vaikka uusia kasvun keinoja olisi tarjolla runsain mitoin.
 

Me kaikki kykenemme uudistumaan, kunhan vapautamme itsemme kasvuamme rajoittavista ajatuksista ja uskomuksista. Siitä, miten näemme itsemme ihmisenä ja oppijana. Mitkä ovat uskomuksemme oppimiskyvystämme ja mikä on kasvun asenteemme? Mitkä kasvun keinot tukevat luontaista tapaamme toimia?

Haastattelin kirjaani ”Vapaalla tyylillä taitajaksi” varten paria kymmentä intohimoista elinikäistä oppijaa sekä ihmisiä, jotka olivat vuosien tai jopa vuosikymmenien tauon jälkeen ryhtyneet jälleen opiskelemaan. Esiin nousi viisi kasvutyyppiä:

  • Kokeilijat
  • Systemaattiset
  • Yhteisölliset
  • Itseohjatuvat
  • Tyylivapaat
     

Kokeilijat, ajuri: kokemuksellisuus

Kokeilijoille ominaisinta on olematon lähtökitka. Ajatus uuden aloittamisesta ja kasvumatkalle lähtemisestä innostaa ja inspiroi heitä. He eivät piittaa sen enempää sosiaalisista paineista kuin vähäisistä aloitustaidoista.

Tyypillistä kokeilijoille on, että he keräilevät erilaisia oppimisen keinoja. Se on heidän tapansa kyseenalaistaa totuttuja ajatus- ja toimintamalleja sekä välttää kaavoihin kangistumista. Kokeilijoille luontainen tapa oppia syntyykin juuri kokemuksellisuudesta kertyvän tiedon kautta. He eivät myöskään pelkää jättää asiaa sikseen, jos eivät ala saada tavoittelemiaan tuloksia.

Kokeilijoiden keinot ovat luovia ja yllätyksellisiäkin: apuna asioiden hahmottamiseen he käyttävät niin lauluja mielikuvituksen ruokkimisessa, runomittaa muistamisen apuna kuin sanallis-kehollista ilmaisua stand up -komiikan avulla. Oppiminen on usein mikrotuokioihin annosteltua ja jatkuvaa sekä useisiin aiheisiin liittyvää.
 

Systemaattiset, ajuri: rakenne

Hyvin systemaattisesti kasvuaan edistävät luovat oppimiselle selkeät raamit ja toimintamallit. He seuraavat kehitystään tarkasti ja arvioivat sekä säännöllisesti että syvällisesti toimintansa tuloksia. He luovat itselleen rutiinin, jota muokkaavat pikkuhiljaa uuden toimintamallin voimistamiseksi.

Systemaattiset suhtautuvat kyllä kasvuun prosessina, mutta projektoivat ja miettivät etenemisen tarkkaan etukäteen. He ovat säännöllisen, toistuvan harjoittelun ja tulosten arvioimisen tavoitteeseen peilaamisen mestareita. Systemaattiset ovat kaikkein vahvimmin tiedon ja analysoinnin kautta oppivia.

Systemaattiset pilkkovat tehtävät pieniin, aikataulutettuihin etappeihin. Heillä on yleensä käytössään myös harjoituskirja, oppimispäiväkirja tai jokin vastaava työkalu, jolla he seuraavat edistymistään päivittäin tai viikoittain. Työkalu voi olla myös visuaalinen, kuten ketterien menetelmien Kanbanista sovellettu oppimistaulu.
 

Yhteisölliset, ajuri: kanssakulkijat

Yhteisöllistä oppimista suosivat ovat mestareita hyödyntämään ryhmän kantavaa voimaa. Heille on tyypillistä myös ammattiohjaajien, kuten coachien tai mentoreiden käyttäminen. Lisäksi he seuraavat aiheensa syventämiseksi ajatusjohtajia, idoleita ja myös esikuviensa esikuvia.

Taitavina vuorovaikuttajina Yhteisölliset eivät vierasta käänteistä mestari-kisällimallia, jossa tuoreempi taitaja opettaa konkaria. Yhteisölliset ajattelevat luonnostaan, että kaikki opettavat kaikkia tilanteen mukaan.

Myös yhteiskehittely on luonteva tapa Yhteisöllisille. Inspiroiva yhdessä ideointi ja siten uuden luominen ovat yhteisöllisten tapa kyseenalaistaa nykykäytäntöjä – nimenomaan myönteisessä hengessä. Erityisesti yhteisölliset korostavat tunnemaailman merkitystä oppimisprosessissa. Syntynyt tunnekokemus auttaa tarvittavan tiedon muistamisessa.
 

Itseohjautuvat, ajuri: tavoite

Uteliaisuus nousee toistuvasti Itseohjautuvien kohdalla esiin eteenpäin vievänä voimana tavoitteellisuuden ohella. Oppiminen on myös palkinto, joka ruokkii motivaatiota. Itseohjautuvat ovat otteeltaan päättäväisiä ja tavoitteellisia, äärimuodossaan jopa tehokkaaseen suorittamiseen taipuvaisia.

Itseohjautuvien kasvussa korostuu omaehtoisuus. He määrittelevät itse aiheen, suunnan, vauhdin ja määrän. Asenteessa välähteleekin kapinahenki kaikenlaista kasvun määrämuotoisuutta tai ohjausta vastaan. Itseohjautuvien luontainen oppimistapa vaikuttaa olevan vähän kaiken tiedon ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistaminen.

Systemaattisten tavoin itseohjautuvat työskentelevät kasvunsa eteen järjestelmällisesti, mutta toimintaa ohjaava tekijä on tavoite. Erityisesti oppien nopea soveltaminen arjessa on Itseohjautuville tunnusomaista. Kasvussa on vahva hyötynäkökulma: kerätyn tiedon pitää tuottaa hyötyä tavoitteen saavuttamiseksi, ja tiedon pitää olla helposti sovellettavissa.
 

Tyylivapaat, ajuri: oppiminen

Tyylivapaille mikään kasvutyyppi ei ollut vieras, eivätkä he toisaalta olleet sitoutuneita mihinkään niistä erityisesti. Tilanne, tarve ja mieliala ratkaisevat, minkälaisen toimintamallin he ottavat kulloinkin käyttöönsä. Siinä mielessä tyylivapaiden asennemaailma on lähellä kokeilijoita.

Tyylivapaat ovat tyypillisesti intohimoisia elinikäisiä oppijoita, joilla on jo paljon kokemusta omasta kasvuprosessistaan. He ovat pohtineet toimintatapojaan syvällisesti ja tunnistaneet yhteen tyyliin sitoutumisen vaarat. Välttääkseen urautumista he kyseenalaistavat tekemistään, asenteitaan ja tietojaan säännönmukaisesti, tietoisesti tyylejä vaihdellen. He ovatkin oppimisen moniosaajia.
 

Mikä edellä kuvatuista voisi olla sinulle luontainen oppimistyyppi?

Olennaista jatkuvan oppimisen mallissa on avoin, joustava kasvun asenne. Mutta tärkeintä ehkä lopulta on ruokkia uteliaisuuttaan, se on oppimisen kaikkein vahvin ajuri.

Lisää ideoita ja oman kasvun harjoituksia kirjassani Vapaalla tyylillä taitajaksi. 

Yhteisöllistä oppivan organisaation toimintamallin kehittämistä voit kokeilla ilmaiseksi Topaasian kanssa kehittämässäni ”Oppimisen muotoilu” -pelissä: https://play.topaasia.com/trial

Blogin kirjoittaja Sanna Eulenberger on kokenut ohjaustyön taitaja, joka on opastanut aikuisia yli 30 vuotta sekä oppilaitoksissa että yrityksissä. Hänellä on myös pitkä työura asiakaslähtöisten palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa.

 

Viimeksi muutettu: 
15.5.2022